SITTARD - Het college van B&W vraagt de gemeenteraad van Sittard-Geleen om de kaders te bespreken die gebruikt moeten worden bij de ontwikkeling van de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard.


Op basis van deze kaders kan dan in de loop van dit jaar besluitvorming over de verdere uitwerking en ontwikkeling van het gebied plaatsvinden waar vroeger het Europees Sport- en Congrescentrum gehuisvest was.

,,Met deze kaders maken we duidelijk waaraan een ontwikkeling van het gebied moet voldoen. We bespreken eerst de kaders, de voorwaarden dus. Pas als die vaststaan, kunnen we het gaan hebben over ontwikkelvarianten. Zo ontstaat een objectief proces, dat recht doet aan de inspanningen van alle betrokkenen,” zegt wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling). ,,Het college van B&W vindt het belangrijk dat ontwikkeling aan de Sportcentrumlaan gaat leiden tot een meervoudig positief effect voor de gemeentelijke economie, maar ook dat het gebied zelf er beter van wordt,” geeft Pieter Meekels aan. ,,Het is aan de gemeenteraad om de voorgestelde kaders te bevestigen, aan te vullen of te schrappen.”

De voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan is enkele jaren geleden ontmanteld. De aanwezige sport- en congresfaciliteiten zijn afgebroken om verloedering te voorkomen. Alleen het zwembad staat er nog. Er ligt een maatschappelijke bestemming op het gebied. Verschillende partijen hebben gedachten over de ontwikkeling van dit terrein.

Diverse overheden hebben de afgelopen jaren al besluiten genomen die van invloed zijn op het zwembad en de omliggende terreinen. Die besluiten zijn nog eens op een rijtje gezet. Naast beleid en regelgeving op provinciaal en landelijk niveau, waar de gemeente Sittard-Geleen geen directe invloed op heeft, gaat het om de besluitvorming uit de Visie Vrijetijdseconomie, de Omgevingsvisie, het bestemmingsplan en de besluitvorming over zwembad De Nieuwe Hateboer.

Daarnaast stelt het college voor om een aantal aanvullende voorwaarden mee te geven aan een ontwikkeling op de voormalige sport- en zwemlocatie. Die hebben betrekking op ruimtelijke kwaliteit (onder andere dat het gebied deels toegankelijk blijft voor inwoners en bezoekers), wonen (permanente bewoning is uitgesloten), recreatie, werkgelegenheid, veiligheid en financiën.

Op basis van de vastgestelde kaders kan vervolgens de natuur- en landschapsvisie worden vastgesteld en de uitwerking van de ontwikkeling van het gebied plaatsvinden.

De bedoeling is dat in de Ronde van 7 juli aanstaande de kaders voor de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan besproken worden. Bij de Ronde bestaat de mogelijkheid om in te spreken. Aanmelden kan bij de raadsgriffie (via raadsgriffie@sittard-geleen.nl). De gang van zaken rondom inspreken is mede afhankelijk van het aantal insprekers.