SITTARD-GELEEN - Er komt meer ruimte om goede woningbouwplannen te realiseren in de gemeente Sittard-Geleen. Vanaf 8 februari is de nieuwe Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen Sittard-Geleen’ van kracht. Hiermee kunnen goede woningbouwplannen zonder compensatie worden gerealiseerd. Dit betekent dat de initiatiefnemer nieuwe woningen kan realiseren, zonder de verplichting dat er minimaal eenzelfde aantal woningen moet worden gesloopt, er andere (minder goede) plannen moeten worden geschrapt of dat er een financiële compensatiebijdrage moet worden afgedragen.


'Door het schrappen van deze compensatieplicht geven we invulling aan de wens van de samenleving om snel te kunnen bouwen. Met name voor de doelgroepen sociale en midden-huur en voor senioren en starters. We geven dus ruimte aan de veranderende behoeften van woningzoekenden', aldus de gemeente.

Wat is een goed plan?
Een goed plan voldoet aan drie criteria. Om te beginnen moet het plan aansluiten bij de bestaande behoefte. Past het op de beoogde plek? Is de kwaliteit van de woningen goed? Hoeveel woningen van dit type zijn er al? Zijn er nog meer nodig? Daarnaast moet het plan maatschappelijke waarde hebben en bijdragen aan de leefbaarheid. Worden bestaande gebouwen vervangen door betere? Kunnen leegstaande winkelpanden worden gebruikt om in te wonen of draagt het plan op een andere manier bij aan de leefbaarheid in de buurt, kern of het centrum? Ten slotte moet het plan op (sub)regionaal niveau zijn afgestemd door de gemeente.