LIMBURG - De Actie Giro 777 van de Stichting Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft ruim 10 miljoen euro opgehaald. De ruim 150.000 donateurs hebben zo blijk gegeven van hun medeleven met de Limburgers. Stichting nationaal Rampenfonds wil met deze donaties alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. Een gift om het leed een beetje te verzachten en alle zwaar getroffenen een hart onder de riem te steken.


Om ervoor te zorgen dat het geld ook echt bij de getroffen huishoudens terechtkomt, hebben de Limburgse gemeenten gezamenlijk één aanmeldingsformulier opgesteld. Dit formulier is te vinden op de website van BsGW.

Voorwaarden voor een aanvraag
Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige gift, zijn twee voorwaarden van toepassing:

1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Dit aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.

2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schades aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet onder deze regeling. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Aanvraag
Mensen die voldoen aan de voorwaarden en mogelijk in aanmerking komen voor een gift, kunnen de aanvraag indienen vanaf 6 augustus tot en met 16 augustus 2021. De planning is om alle aanvragen vóór 1 september te beoordelen en af te handelen.

Overige ondersteuning
Het Nationaal Rampenfonds is één van de organisaties die helpen bij geleden schade. Behalve bij dit fonds, kunnen getroffen gezinnen en bedrijven natuurlijk terecht bij hun eigen verzekeraar. Daarnaast heeft het kabinet de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de 'Wet tegemoetkoming schade bij rampen' van kracht is. Hierdoor is het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een vergoeding te krijgen, als de verzekering de schade niet (volledig) vergoedt. Naar verwachting wordt de bijbehorende regeling in de tweede helft van augustus vastgesteld.

Mensen kunnen ook psychische problemen ervaren door de overstromingen. Slachtofferhulp biedt een luisterend oor en geeft psychische ondersteuning. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 0900-0101.