GELEEN - Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft een watervergunning verleend voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het Chemelotterrein in Geleen, door de IAZI (Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie). Zowel de vergunninghouder als bedrijven op het Chemelotterrein hebben beroep ingesteld tegen die vergunning. Ze zijn het niet eens met voorschriften die daaraan zijn verbonden. Zo vinden ze het voorschrijven van chemievrij koelen te ver gaan. De rechtbank oordeelt echter dat chemievrij koelen niet verplicht is voorgeschreven.


Watersystemen

Het Waterschap mag volgens de rechtbank voorschriften stellen aan het influent (het ongezuiverde water dat de zuiveringsinstallatie ingaat) om ervoor te zorgen dat het effluent (het gezuiverde afvalwater dat op het oppervlaktewater wordt geloosd) aan de eisen voldoet. Dat is een redelijk voorschrift gelet op het doel van de voorschriften, namelijk bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.


Productieprocessen

Het voorschrift dat de bedrijven voor 1 januari 2026 hun productieprocessen op een bepaalde manier aangepast moeten hebben, vindt de rechtbank echter te ver gaan. Op voorhand is nog niet voldoende duidelijk dat zij op dat moment kunnen voorkomen dat bepaalde chemicaliën nog in het procesafvalwater (het influent) voorkomen. De winst die met dat voorschrift kan worden behaald, lijkt bovendien heel klein.